İlgisiz Eşler Dikkat... Yargıtay İlgisizliği Boşanma Nedeni Sayıyor.

Mahkemece; evlilik birliğinin yeniden tesis edilebileceği kanaati gerekçesiyle karşılıklı açılan boşanma davaları hakkında ayrılık kararı verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; mahkemece de kabul edildiği üzere, erkeğin ailesine ilgisiz olduğu,birlik görevlerini yerine getirmediği, kadının da birlik görevlerini yerine getirmediği, ayrıca erkeğin kadının kardeşini arayarak kadını gelip almasını istediği, kadının da erkeğin ailesinin ortak çocukla vakit geçirmesini istemediği anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 170. maddesinin son fıkrası uyarınca ayrılık kararı verilebilmesi için boşanma sebeplerinin ispatlanmış olması ve ortak hayatın yeniden kurulması olasılığının bulunması gerekmektedir. Somut olayda, boşanma sebepleri gerçekleşmekle birlikte, tarafların yeniden bir araya gelme ihtimali toplanan delillerle kanıtlanamamıştır. O halde, karşılıklı açılan boşanma davalarının kabulü ile boşanma kararı verilmesi gerekirken, ayrılık kararı verilmesi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmişir.

 

T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi


Esas No:2016/8574
Karar No:2017/15168
K. Tarihi: 
 

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma-Nafaka

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm taraflarca temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Mahkemece; evlilik birliğinin yeniden tesis edilebileceği kanaati gerekçesiyle karşılıklı açılan boşanma davaları hakkında ayrılık kararı verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; mahkemece de kabul edildiği üzere, erkeğin ailesine ilgisiz olduğu,birlik görevlerini yerine getirmediği, kadının da birlik görevlerini yerine getirmediği, ayrıca erkeğin kadının kardeşini arayarak kadını gelip almasını istediği, kadının da erkeğin ailesinin ortak çocukla vakit geçirmesini istemediği anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 170. maddesinin son fıkrası uyarınca ayrılık kararı verilebilmesi için boşanma sebeplerinin ispatlanmış olması ve ortak hayatın yeniden kurulması olasılığının bulunması gerekmektedir. Somut olayda, boşanma sebepleri gerçekleşmekle birlikte, tarafların yeniden bir araya gelme ihtimali toplanan delillerle kanıtlanamamıştır. O halde, karşılıklı açılan boşanma davalarının kabulü ile boşanma kararı verilmesi gerekirken, ayrılık kararı verilmesi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmişir. 
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre karşılıklı açılan boşanma ve nafaka davası hakkında yeniden hüküm kurulması zorunlu hale geleceğinden tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi